Procedury w pigułce!

By | 28 sierpnia 2020

Procedury w pigułce!

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI!!!

szkolahusow.pl – zakładka Strefa Rodzica/dokumenty do pobrania

lub pobierz plik pdf

 

Uczniowie w szkole:

 1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie (bez rodziców).
 3. W pierwszym tygodniu nauki (1-4 września) rodzice uczniów klasy pierwszej mogą zaprowadzić dzieci do szatni, zachowując odpowiednie procedury.
 4. Przed wejściem do szatni uczniowie dezynfekują ręce.
 5. Natychmiast po zmianie obuwia uczniowie udają się pod klasę i tam pozostają do dzwonka. Zabrania się przemieszczania uczniów pomiędzy klasami.
 6. W czasie przerw szatnie pozostają zamknięte.
 7. Każdej klasie została przydzielona sala na wszystkie zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem WF i grup językowych).
 8. W czasie zajęć lekcyjnych uczniom zostały przypisane stałe stoliki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
 9. Wychodzenie uczniów na przerwy odbywać się będzie rotacyjnie, tzn.: na pierwszą przerwę wychodzi połowa klas, druga połowa spędza przerwę w klasie; na następną
  i kolejne przerwy następuje zamiana. Harmonogram przerw zostanie podany nauczycielom i uczniom.
 1. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte, zdezynfekowane lub poddane kwarantannie.
 1. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie powinni bezzwłocznie udać się do domu. Uczniowie oczekujący na autobus przebywają w świetlicy szkolnej przy wyznaczonych przez nauczyciela świetlicy stolikach.
 2. Uczniowie z objawami chorobowymi, infekcją górnych dróg oddechowych POWINNI POZOSTAĆ W DOMU!
 3. W przypadku gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu. Wychowawca lub każdy pracownik szkoły natychmiast powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub pogarszającego się stanu zdrowia ucznia dyrektor szkoły lub każdy nauczyciel wzywa służby medyczne. Uczniowi z objawami choroby może zostać zmierzona gorączka termometrem bezdotykowym.

 

Rodzice w szkole:

 1. Obowiązkiem rodziców uczniów jest podanie wychowawcom klas aktualnych numerów telefonu i innych możliwości szybkiego kontaktu.
 2. Należy bezzwłocznie poinformować dyrekcję szkoły lub wychowawcę o kontakcie
  z osobami, które mogą być zarażone wirusem COVID-19.
 3. Rodzice dowożący dzieci do szkoły oraz odbierający po zajęciach lekcyjnych pozostają przed wejściem do budynku lub w przedsionku, zachowując odległości 2 m między osobami.
 4. Rodzice, którzy potrzebują załatwić sprawy w sekretariacie szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk i nałożenia maseczki lub przyłbicy.
 5. W celu osobistego kontaktu z nauczycielami prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
 6. W czasie zebrań rodziców w szkole obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki lub przyłbice.