Dyrekcja szkoły

dyrektor szkoły – mgr Halina Harmuszkiewicz


z-ca dyrektora szkoły – mgr Sławomir Dąbrowski