RODO

Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie dla rodziców

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie, z siedzibą w: 37-121 Husów, Husów 27.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
3. Dane osobowe uczniów i rodziców  są powierzane firmie Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Librus Sp. z o. o.), z siedzibą: ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice, w celu prowadzenia e-dziennika.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

5. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły: http://www.szkolahusow.pl w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 10 lat a następnie trwale usuwane. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa)  przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia zbieranej przez wychowawców.
6. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica.
7. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:
– zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
– ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
– wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
– ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
– zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
– zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system.Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
8. Jeżeli nie udzielają Państwo zgody na kontakt telefoniczny pracownika Szkoły w sprawie Państwa dziecka, prosimy o pisemne zgłoszenie tej informacji w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.