Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

– zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania,

– właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

– opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających  bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej,

– życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

– rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

– korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

– przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

– przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

– poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych  i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych  powierzonych w zaufaniu,

– jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

– organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

– uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi  z działalnością szkolną,

– reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach  i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

– sfinansowania w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady Rodziców, Urzędu Gminy lub dochodów własnych Szkoły, (uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej),

– korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych – tylko w obecności nauczyciela lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole.

Uczeń ma obowiązek:

– przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach,

– systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

– systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

– przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,  nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,

– wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli  i pracowników obsługi,

– dostosowania się do organizacji nauki w Szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania  się z budynku szkoły,

– dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków  i innych środków odurzających zarówno w szkole, jak i poza nią; za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary, poczynając  od przeniesienia do równoległego oddziału wzwyż,

– usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności  na zajęciach edukacyjnych

– nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwiają rodzice  lub prawni opiekunowie,

– usprawiedliwienia dostarczają uczniowie na piśmie w zeszycie usprawiedliwień w terminie nie później niż do 7 dni od powrotu do szkoły, po tym terminie usprawiedliwienia nie będą respektowane,

– nieobecność na pojedynczych godzinach będzie usprawiedliwiana tylko po okazaniu zaświadczenia lekarskiego lub – w uzasadnionych przypadkach przez rodziców (prawnych opiekunów),

– troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania  się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego w podpisanym worku, pozostawionym w szatni; uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych  i pieniędzy,

– dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju obowiązującego w szkole, (odpowiednia długość bluzek zakrywająca brzuch i plecy, długość spódnic – do kolana; brak makijażu, manicure; niezakładanie kapturów na głowę, nieżelowanie włosów, w czasie uroczystości szkolnych i wiejskich – zalecany strój  oficjalny: biała bluzka/koszula – ciemna spódnica/ spodnie),

– na zajęcia wychowania fizycznego zdjęcia wszelkich ozdób i biżuterii,

– niekorzystania w czasie lekcji z prywatnych telefonów komórkowych  oraz innych urządzeń elektronicznych (poza lekcją – wyłącznie za zgodą nauczyciela),

– opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw,

– podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.