Procedury w pigułce!

By | 12 stycznia 2021

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE
SIĘ Z PROCEDURAMI oraz wytycznymi!!!

 

szkolahusow.pl – zakładka Strefa Rodzica/dokumenty do pobrania

oraz z wytycznymi MEiN , MZ i GISdla klas I-III szkół podstawowych –

https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2021/01/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_i-iii_szkol_podstawowych.pdf

 

Uczniowie w szkole:

 1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie (bez rodziców).
 3. Przed wejściem do szatni uczniowie dezynfekują ręce.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. a) 1 opiekun z dzieckiem,
 6. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
 7. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Natychmiast po zmianie obuwia uczniowie udają się pod klasę i tam pozostają do dzwonka. Zabrania się przemieszczania uczniów pomiędzy klasami.
 11. W czasie przerw szatnie pozostają zamknięte.
 12. Każdej klasie została przydzielona sala na wszystkie zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem WF i grup językowych).
 13. W czasie zajęć lekcyjnych uczniom zostały przypisane stałe stoliki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
 14. Wychodzenie uczniów na przerwy odbywać się będzie rotacyjnie, tzn.: na pierwszą przerwę wychodzi połowa klas, druga połowa spędza przerwę w klasie; na następną
  i kolejne przerwy następuje zamiana. Harmonogram przerw zostanie podany nauczycielom i uczniom.
 1. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte, zdezynfekowane lub poddane kwarantannie.
 1. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie powinni bezzwłocznie udać się do domu. Uczniowie oczekujący na autobus przebywają w świetlicy szkolnej przy wyznaczonych przez nauczyciela świetlicy stolikach.
 2. Uczniowie z objawami chorobowymi, infekcją górnych dróg oddechowych POWINNI POZOSTAĆ W DOMU!
 3. W przypadku gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu. Wychowawca lub każdy pracownik szkoły natychmiast powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub pogarszającego się stanu zdrowia ucznia dyrektor szkoły lub każdy nauczyciel wzywa służby medyczne. Uczniowi z objawami choroby może zostać zmierzona gorączka termometrem bezdotykowym.

 

 

Rodzice w szkole:

 1. Obowiązkiem rodziców uczniów jest podanie wychowawcom klas aktualnych numerów telefonu i innych możliwości szybkiego kontaktu.
 2. Należy bezzwłocznie poinformować dyrekcję szkoły lub wychowawcę o kontakcie
  z osobami, które mogą być zarażone wirusem COVID-19.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 4. a) 1 opiekun z dzieckiem,
 5. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
 6. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 9. Rodzice, którzy potrzebują załatwić sprawy w sekretariacie szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk i nałożenia maseczki lub przyłbicy.
 10. W celu osobistego kontaktu z nauczycielami prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
 11. W czasie zebrań rodziców w szkole obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki lub przyłbice.

 

 

Halina Harmuszkiewicz

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Husowie