Konkurs na haft matematyczny

By | 15 kwietnia 2021

Regulamin konkursu na haft matematyczny

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Cele konkursu:
 • doskonalenie umiejętności manualnych
 • rozwijanie wyobraźni
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • uświadomienie uczestnikom, że wyszywanki mogą stać się doskonałym sposobem na efektywne spędzanie wolnego czasu.
 1. Zadanie konkursowe: wykonanie pracy w formacie A4, techniką haftu matematycznego.

Temat: Wiosna.

 1. Termin dostarczenia prac do szkoły  – 31 maja 2021r.
 2. Prace z tyłu powinny być opatrzone metryczką:

 

Imię i nazwisko uczestnika:
Klasa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów konkursowych. Zakres zgody obejmuje publikację wyników na stronie internetowej organizatora oraz publikację zdjęć pracy konkursowej.

Data i Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

……………………………..……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 1. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych

z podziałem na kategorie wiekowe: 10-12 lat, 13-15 lat. Prace te zostaną nagrodzone (punkty za udział oraz nagrody rzeczowe).

 1. Komisja może (ale nie musi) przyznać wyróżnienia.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły,
 5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.
 6. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie- do 30 kwietnia 2021r. do nauczycieli: Agnieszki Kuchy– Kielar, Grzegorza Szubarta, Ewy Olbrycht.