PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA

PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA
w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie

 

 

 • 1. Postawa prawna

 

Podstawę prawną PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA w Szkole Podstawowej
im. Jana Raka w Husowie stanowią:

 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

3.Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

1.W Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie  wprowadza się formę nauczania zdalnego  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem.
 2. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
 3. Dyrektor wraz z nauczycielami ustala tygodniowy zakres sposobu realizacji nauczania
  w oddziałach przedszkolnych i klasach I-VIII.
 4. Lekcje dla oddziałów klasowych odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie
  z podziałem godzin dla poszczególnych klas. Tygodniowy rozkład zajęć znajduje się
  w dzienniku elektronicznym Librus.
 5. Dyrektor szkoły ustala godzinowo czas prowadzenia lekcji dla poszczególnych przedmiotów w formie wideolekcji (na platformie ZOOM) oraz zadawania materiału dla uczniów do samodzielnej pracy przez dziennik elektroniczny lub wybrane media społecznościowe (Messenger).
 6. Zajęcia w postaci wideo lekcji powinny trwać od 30 – 40 minut.
 7. Nauczyciele wysyłają zadania do samodzielnej pracy w czasie rzeczywistym na początku trwania jednostki lekcyjnej.
 8. Pod koniec lekcji, po wykonaniu zadania, poproszeni przez nauczyciela uczniowie powinni odesłać wykonane zadania.
 9. Nieodesłane zadanie traktowane jest jako niewykonanie polecenia i ocenione zgodnie
  z systemem oceniania.
 10. Nieusprawiedliwione nieodczytanie wysłanych zadań w czasie rzeczywistym lub niezgłoszenie się na wideolekcji traktowane jest jako nieobecność ucznia na lekcji. Nieobecność wymaga usprawiedliwienia przez rodziców.
 11. W czasie trwania wideolekcji uczniowie powinni mieć włączoną kamerę. Brak włączonej kamery skutkuje wyłączeniem ucznia z lekcji oraz wpisaniem nieobecności.
 12. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

1) dziennik elektroniczny;

2) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

3) pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji i videokonferencji;

4) zajęcia on-line;

6) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy.

 1. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się na podstawie wykonanych
  i przesłanych do nauczyciela zadań oraz analiz raportów z platform edukacyjnych, na których pracują uczniowie.
 2. W edukacji wczesnoszkolnej, po uzgodnieniu z rodzicami, możliwe jest prowadzenie zajęć lekcyjnych popołudniowych tzw. druga zmiana.

 

 • 3. Oddział przedszkolny

 

 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego motywowane i zachęcane są do zdalnych zabaw i zajęć dydaktycznych poprzez wzmacnianie pozytywne -motywatory .
 2. Zadaniem nauczyciela wychowania przedszkolnego jest:

1) diagnozowanie sytuacji dzieci pod względem dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej i ustalenie możliwych form pracy zdalnej z rodzicami dziecka;

2) ustalenie innych sposobów pracy z rodzicami dziecka, jeżeli przyjęte formy pracy zdalnej są niemożliwe do realizacji;

3) przekazywanie nauczycielom zespołu oddziałowego, w tym nauczycielom specjalistom informacji o możliwych formach pracy zdalnej z dzieckiem;

4) pozostawanie w stałym kontakcie z nauczycielami wspomagającymi uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym systematyczne przekazywanie im tematów i materiałów edukacyjnych;

5) przygotowywanie materiałów zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego pamiętając o higienicznych warunkach pracy;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach dotyczących zdalnego nauczania.

 

 

 • 4. Klasy I-VIII
 1. W klasach I-VIII ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się na podstawie prac uczniów (przesyłanych przez nich lub ich rodziców lub uzupełnianych/ rozwiązywanych na platformach edukacyjnych zadań) zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem zawartym
  w statucie szkoły oraz przedmiotowym systemem oceniania.
 2. Ustala się wagę ocen podczas nauczania zdalnego nie wyższą niż 3.
 3. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i dniu ustalonym
  z nauczycielem danego przedmiotu nauczania poprzez e-Dziennik lub inne komunikatory.

 

 • 5. Zadania wychowawcy klas I -VIII:

1) diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej i ustalenie możliwych form pracy zdalnej z rodzicami ucznia;

2) ustalenie z uczniem lub z jego rodzicami innych sposobów pracy, jeżeli przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji;

3) przekazywanie nauczycielom zespołu oddziałowego, w tym nauczycielom specjalistom informacji o możliwych formach pracy zdalnej z uczniem;

4) poinformowanie uczniów i ich rodziców o wpływie systematycznej pracy zdalnego nauczania na ocenę zachowania;

5) monitorowanie, koordynowanie i korygowanie ilości zadań domowych przesyłanych do uczniów przez nauczycieli;

6) dobór narzędzi pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 3. c) możliwości psychofizycznych uczniów w ramach podejmowanego intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

 

 • 6. Zadania nauczycieli:

1) diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej;

2) ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej;

3) wybór jednolitych dla szkoły platform edukacyjnych pod względem przydatności podczas realizacji podstawy programowej;

4) przygotowywanie materiałów zawierających treści z podstawy programowej
i udostępnianie ich w czasie rzeczywistym zgodnie z podziałem godzin w miarę możliwości technicznych;

5) dostosowywanie przygotowanych materiałów do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami;

6) ocenianie wybranych prac uczniów oraz przesłanie informacji zwrotnych o poprawności ich wykonania;

7) nawiązywanie kontaktu inną niż elektroniczna drogą, jeśli wiadomości od nauczyciela przez e-Dziennik lub platformy edukacyjne nie są odbierane i prace nie są odsyłane;

8) wystawienie oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz przedmiotowym systemem oceniania, jeżeli praca nadal nie zostanie wykonana, a rodzic nie usprawiedliwił jej niewykonania;

9) pomoc uczniom i rodzicom w przypadku wystąpienia trudności związanych ze zdalną nauką;

10) motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych;

11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami w sprawach dotyczących zdalnego nauczania.

 

 

 • 7. Zadania uczniów klas I –VIII

 

Zadaniem uczniów jest samodzielne lub z pomocą rodziców:

1) bieżące nawiązywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;

2) organizowanie nauki własnej w domu;

3) uczenie się w miarę możliwości lokalowych rodziny w stałym miejscu, które codziennie jest przygotowywane;

4) odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem komunikacyjnym wykonanych prac;

5) przekazywanie wychowawcy wszelkich wątpliwości co do własnych umiejętności
i możliwości technicznych wykorzystywanego sprzętu komputerowego oraz dostępności do środków komunikacji informatycznej;

6) przekazywanie nauczycielowi wszelkich wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania;

7) dbanie o ład i porządek w miejscu nauki;

8) pamiętanie o wietrzeniu pomieszczenia, w którym uczeń przebywa;

9) dbanie o zdrowie i higienę pracy(m. in. przerwy na odpoczynek);

10) wykonywanie prac w taki sposób, aby przeplatać zadania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, przedmiotami artystycznymi i ćwiczeniami fizycznymi;

11) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie m.in. poprzez:

 1. a) zabezpieczanie swojego komputera poprzez używanie silnych haseł dostępu,
 2. b) nieinstalowanie dodatkowych aplikacji i oprogramowania z niesprawdzonych źródeł,
 3. c) korzystanie ze-maila nie otwierając wiadomości od nieznanych adresatów,
 4. d) upewnianie się czy komputer ma odpowiednie zabezpieczenie antywirusowe,
 5. e) zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pojawiających się w Internecie prób wyłudzenia danych dostępowych np.: loginów i haseł,
 6. f) uważne czytanie pojawiających się komunikatów;

12) przestrzeganie etykiety językowej i kultury w komunikacji z nauczycielami
i rówieśnikami.

 

 

 • 8. Zadania rodzica

 

Zadania rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie:

1) zorganizowanie w miarę możliwości lokalowych stanowiska do zdalnego uczenia się,

2) docenianie chęci i kreatywności dziecka do nauki;

3) zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy;

4) wspieranie uczniów w wykonaniu zadanych prac;

5) utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;

6) regularne korzystanie z e-dziennika;

7) kształtowanie u dziecka odpowiedzialności za wykonywane samodzielnie prace;

8) sygnalizowanie wychowawcy klasy trudności organizacyjno-technicznych i zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych dziecka uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym.

 

 • 9. Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą lub w kwestiach spornych decyduje dyrektor szkoły.
 2. Procedura wchodzi w dniu przejścia uczniów całej szkoły lub poszczególnych klas na nauczanie hybrydowe bądź w całości zdalne do odwołania.

4.W przypadku przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 procedura będzie obowiązywać w terminach określonych w ewentualnych kolejnych rozporządzeniach MEN.

 1. Wideolekcje z danego przedmiotu odbywają się co najmniej w połowie godzin z planu lekcji.

 

Halina Harmuszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Husowie